بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در روابط شخصي و عوامل اجتماعي

بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در روابط شخصي و عوامل اجتماعي


بررسي-ميزان-اعتماد-اجتماعي-در-روابط-شخصي-و-عوامل-اجتماعي-و-اقتصادي-مرتبط-با-آن؛-مورد-مطالعه-ساکنان
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در روابط شخصي و عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان
فرمت فايل دانلودي: .doc
فرمت فايل اصلي: word
تعداد صفحات: 90
حجم فايل: 1296
قيمت: 23000 تومان

بخشي از متن:
عنوان صفحه
فصل اول: کليّات تحقيق
1- 1: مقدمه .......................................................................................................................................................................................................1
1- 2: بيان مسئله ..............................................................................................................................................................................................3
1- 3: اهداف تحقيق ..........................................................................................................................................................................................5
1- 3- 1: هدف اصلي ............................................................................................................................................................................5
1- 3- 2: اهداف فرعي ........................................................................................................................................................5
1- 4: اهميّت و ضرورت تحقيق ......................................................................................................................................................................5
1- 5: کاربرد نتايج تحقيق ...............................................................................................................................................................................6
فصل دوم: پيشينه¬ي تجربي و نظري تحقيق
2- 1: پيشينه¬ي تحقيق ....................................................................................................................................................................................8
2- 1- 1: مطالعات داخلي ....................................................................................................................................................................8
2- 1- 2: مطالعات خارجي ...............................................................................................................................................................10
2- 1- 3: نقد و بررسي مطالعات پيشين .......................................................................................................................................12
2- 2: مباني نظري ..........................................................................................................................................................................................13
2- 2- 1: سرمايه¬ي اجتماعي و اعتماد ...........................................................................................................................................13
2- 2- 2: سطوح اعتماد اجتماعي ...................................................................................................................................................14
2- 2- 3: سير تاريخي مفهوم اعتماد ..............................................................................................................................................16
2- 2- 4: رهيافت¬هاي سه¬گانه به اعتماد.........................................................................................................................................18
2- 2- 5: مروري بر نظريه¬ها..............................................................................................................................................................18
2- 2- 5- 1: ديدگاه اوفه ................................................................................................................................................18
2- 2- 5- 2: ديدگاه کلمن .............................................................................................................................................19
2- 2- 5- 3: ديدگاه گيدنز .............................................................................................................................................20
2- 2- 5- 4: ديدگاه فوکوياما ........................................................................................................................................22
2- 2- 5- 5: ديدگاه زتومکا ...........................................................................................................................................23
2- 2- 5- 6: ديدگاه پاتنام .............................................................................................................................................25
2- 2- 5- 7: ديدگاه اريکسون .......................................................................................................................................26
2- 2- 6: چارچوب نظري .................................................................................................................................................................26
2- 2- 7: مدل مفهومي پژوهش ......................................................................................................................................................30
2- 2- 8: فرضيّه¬هاي تحقيق ............................................................................................................................................................31
فصل سوم: روش¬شناسي
3- 1: مقدمه .....................................................................................................................................................................................................32
3- 2: روش تحقيق .........................................................................................................................................................................................32
3- 3: ابزار تحقيق ...........................................................................................................................................................................................33
3- 4: جامعه¬ي آماري .....................................................................................................................................................................................33
3- 5: حجم نمونه و شيوه¬ي نمونه¬گيري ....................................................................................................................................................33
3- 6: تعريف مفاهيم ......................................................................................................................................................................................34
3- 6- 1: تعريف نظري يا مفهومي ..................................................................................................................................................34
3- 6- 2: تعاريف عملياتي .................................................................................................................................................................36
3- 7: پايايي و روايي ......................................................................................................................................................................................39
3- 7- 1: پايايي ...................................................................................................................................................................................39
3- 7- 2: روايي ...................................................................................................................................................................................40
3- 8: روش تجزيه و تحليل داده¬ها .............................................................................................................................................................40
3- 8- 1: آمارهاي توصيفي ..............................................................................................................................................................40
3- 8- 2: آمارهاي استنباطي ...........................................................................................................................................................41
فصل چهارم: يافته¬هاي تحقيق
4- 1: مقدّمه .....................................................................................................................................................................................................42
4- 2: يافته¬هاي توصيفي ...............................................................................................................................................................................42
4- 2- 1: توصيف متغيرهاي جمعيّتي ...........................................................................................................................................42
4- 2- 1- 1: سنّ پاسخگويان ........................................................................................................................................42
4- 2- 1- 2: جنسيّت پاسخگويان ................................................................................................................................43
4- 2- 1- 3: وضعيّت تأهّل پاسخگويان ......................................................................................................................43
4- 2- 1- 4: تحصيلات پاسخگويان .............................................................................................................................44
4- 2- 1- 5: وضعيّت شغلي پاسخگويان .....................................................................................................................44
4- 2- 1- 6: درآمد ماهيانه¬ي پاسخگويان ..................................................................................................................45
4- 2- 2: توصيف متغيّرهاي مستقل و وابسته .............................................................................................................................45
4- 2- 2- 1: توصيف اعتماد اجتماعي در روابط شخصي پاسخگويان ..................................................................45
4- 2- 2- 2: توصيف متغيّر معاشرت و تعامل اجتماعي ..........................................................................................48
4- 2- 2- 3: توصيف متغيّر تقيّد به باورهاي ديني ..................................................................................................49
4- 2- 2- 4: توصيف متغيّر ميزان گرايش¬هاي ديگرخواهانه ..................................................................................49
4- 2- 2- 5: توصيف متغيّر ميزان قانون¬گريزي ........................................................................................................51
4- 2- 2- 6: توصيف متغيّر ميزان برخورداري از امکانات رفاهي ...........................................................................52
4- 2- 2- 7: توصيف ميانگين نمره¬ي پاسخگويان بر اساس مؤلّفه¬هاي مورد سنجش .....................................52
4- 3: يافته¬هاي استنباطي ............................................................................................................................................................................53
4- 4: تبيين ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان در روابط شخصي بر حسب مجموعه¬ي متغيّرهاي مستقل ............................59
فصل پنجم: نتيجه¬گيري
5- 1: خلاصه ....................................................................................................................................................................................................61
5- 2: بحث و نتيجه¬گيري .............................................................................................................................................................................63
5- 3: راهکارها و پيشنهادها .........................................................................................................................................................................68
5- 3- 1: پيشنهاد پژوهشي ..............................................................................................................................................................68
5- 3- 2: پيشنهادهاي اجرايي .........................................................................................................................................................68
5- 4: محدوديّت¬هاي تحقيق ........................................................................................................................................................................70
منابع ...................................................................................................................................................................................................................72


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34