پايان نامه تاثير رشد دارايي ها و بدهي ها بر بازدهي سهام در شرکت

پايان نامه تاثير رشد دارايي ها و بدهي ها بر بازدهي سهام در شرکت


پايان-نامه-تاثير-رشد-دارايي-ها-و-بدهي-ها-بر-بازدهي-سهام-در-شرکت-هاي-بورس-اوراق-بهادار-تهران
پايان نامه تاثير رشد دارايي ها و بدهي ها بر بازدهي سهام در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فايل دانلودي: .pdf
فرمت فايل اصلي: pdf
تعداد صفحات: 98
حجم فايل: 2030
قيمت: : 15000 تومان

بخشي از متن:
چکيده:
تحقيق حاضر به بررسي و شناسايي رابطه ي بين رشد دارايي ها و بدهي هاي شرکت با بازدهي سهام مي پردازد تا درصورت برقراري ارتباط، قدرت پيش بيني اين عوامل را در قبال تغييرات بازدهي سهام تعيين نمايد. در واقع محقق به دنبال پاسخگوئي به اين سئوال است که آيا افزايش در دارايي ها و بدهي هاي شرکت لزوماً منجر به افزايش بازدهي سهام خواهد شد يا خير؟ بر اين اساس از بين شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 223 شرکت بعنوان نمونه آماري انتخاب شده و ترازنامه هاي آن ها براي يک دوره 5 ساله يعني از ابتداي سال 1384 تا انتهاي 1389 مورد بررسي قرار مي گيرد. داده هاي تحقيق از نوع داده هاي ترکيبي )پانل ديتا( بوده که در طول مقاطع و زمان مورد بررسي واقع و اثرات متقابل آن ها در برآورد ضرايب اعمال مي شود. روش تحقيق از نوع همبستگي است و به منظور تخمين ضريب متغيرها از رگرسيون چند متغيره استفاده مي گردد. متغيرهاي تحقيق نيز از تفکيک و تجزيه ي دارايي ها و بدهي هاي شرکت به اجزاي تشکيل دهنده ي آن حاصل گرديده و در ادامه نيز روابط ميان بازدهي سالانه سهام و رشدِ تک تک اجزاي موصوف مورد آزمون قرار مي گيرد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که افزايش دارايي هاي شرکت) متغيرهاي سمت راست ترازنامه (شامل وجوه نقد، دارايي هاي جاري غير نقد و ساير دارايي ها رابطه معنا دار و مثبتي با بازدهي سالانه سهام دارند. بين رشد دارايي هاي ثابت مشهود) شامل ساختمان، زمين، تجهيزات، کارخانه و ماشين آلات (و بازدهي سهام در سالهاي اوليه، رابطه معنادار و منفي وجود داشته اما اين رابطه در سالهاي بعد مثبت خواهد بود. در سمت چپ ترازنامه نيز افزايش در بدهي هاي جاري از ضريب همبستگي معني دار و منفي برخوردار بوده اما رشد در بدهي هاي بلند مدت معني دار نمي باشد.
واژه هاي کليدي: رشد دارايي ها، رشد بدهي ها، بازدهي سهام، رشد حقوق صاحبان سهام، اقتصاد سنجي پانل ديتا

فهرست مطالب:
چکيده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعريف واژه ها اصطلاحات فني و تخصصي
فصل دوم: مروري بر مباني نظري و ادبيات موضوع
مقدمه
نگاهي به بازار بورس ايران
تاريخچه بورس
سابقه بورس در ايران
بورس اوراق بهادار
مزاياي بورس اوراق بهادار
بازار مالي
نقش و کارکردهاي بازار مالي
طبقه بندي بازارهاي مالي
طبقه بندي بر اساس نوع دارايي
طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي
توانمندي و فرصت هاي موجود در بازار سرمايه ايران براي گسترش فضاي کسب و کار
پيامدهاي توسعه بازار سرمايه
دسترسي به سرمايه
نقد شوندگي
توزيع ريسک
هزينه سرمايه
تبيين دقيق تر موضوع مورد مطالعه در ايران
مروري بر ادبيات تجربي
بررسي مطالعات انجام شده
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
جمع بندي و نتيجه گيري
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
الگوي تحليلي
شرحي بر داده هاي آماري
جامعه آماري
روش نمونه گيري و حجم نمونه
شيوه گردآوي اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
الگوي اقتصاد سنجي پانل ديتا
آزمون هاي تشخيصي پانل ديتا
نتيجه گيري
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
معرفي متغيرها
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
متغير کنترلي
برآورد مدل
بررسي فرضيه ها و نتيجه گيري
فصل پنجم: جمع بندي و ارائه پيشنهاد ها
خلاصه و جمع بندي
نتايج تحقيق
پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
منابع و مآخذ
پيوست ها
چکيده انگليسي
فهرست جداول و نمايه ها


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34