مقاله بررسي شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختم

مقاله بررسي شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختم


مقاله-بررسي-شيوه-هاي-طراحي-سيستم-هاي-فتوولتائيک-يکپارچه-با-ساختمان
مقاله بررسي شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان
فرمت فايل دانلودي: .docx
فرمت فايل اصلي: docx
تعداد صفحات: 18
حجم فايل: 720
قيمت: : 5000 تومان

بخشي از متن:
چکيده:
در کشور ايران به سبب مشکالت منابع انرژي فسيلي (محدوديت و آلودگيهاي زيست محيطي)، محدوديتهاي برق رساني، لزوم استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، و وجود منبع عظيم انرژي خورشيدي در سرتاسر ايران و ضرورت حداکثر بهره برداري از اين انرژي، امروزه يکي از بهترين راهها به کار گيري سيستمهاي فتوولتائيک به اين صورت است. نمونه هاي بسياري از «ساختمانهاي يکپارچه با فتوولتائيک» اين رويکرد را در کشورهاي مختلف مي‌توان ديد که رشدي چشمگير داشته و همچنان رو به پيشرفت است.
معماران و طراحاني که در پي طراحي ساختمانهاي بي‌آيپي‌وي هس تند، بايد طريقه ترکيب فتوولتائيکها با بنا و مس ائلي را که در طراح ي بايد به آنها توجه شود و به طور کلي شيوههاي طراحي بي‌آيپي‌وي را بدانند؛ اينکه فرايند طراح ي بي‌آيپي‌وي را چگونه آغاز کنند، در طي اين فرايند چگونه عمل کنند، و به پرسشهايي که در اين زمينه پيش مي آيد چگونه پاسخ درست و مناسب دهند. در اين مقاله، شيوههاي طراحي ساختمان هاي يکپارچه با فتوولتائيک از قبيل تعيين جهت و شيب فتوولتائيکها، سايه اندازي ها، هماهنگي با سيستمهاي غيرفعال خورشيدي، تهويه سيستم، ترکيب فتوولتائيکها با ساختمان و تأثيراتي که بر يکديگر ميگذارند، تأثير فرم پالن و شيب ديوار نماي ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک، تعيين نوع و توان سيستم، هماهنگي ميان معمار و ديگر مهندسان دستاندرکار ساختمان و به طور کلي مسائلي که در طول فرايند طراحي ساختمان يکپارچه با فتوولتائيک مطرح مي‌ شود، بررسي و در هر زمينه پيشنهادها و راهکارهايي عرضه شده است
مقدمه 3 در ترکيب با ساختمان، امروزه استفاده از سيستم هاي فتوولتائيک اهميت و جذابيت زيادي در ميان طراحان و معماران يافته است؛ از همين رو، اين ساختمانها را بايد به گونهاي صحيح و با طرحي مناسب ساخت که پس از نصب، براي خود سيستم فتوولتائيک يا براي ساختمان مش کلي ايجاد نکند. بر اين اساس، به منظور اجتناب از آلودگي معمارانه الزم است که سيستمهاي فتوولتائيک را به منزله طرحي خود تعريف شده يا يک عنصر معماري در نظر گيريم تا فتوولتائيکها در مسير طراحي، به بخشي معلوم (بديهي) از ساختمان و کامال يکپارچه با آن تبديل شوند.
همانگونه که در طراحي عناصر ساختمان مانند ديوار، پنجره، و سايبان به عرض جغرافيايي محل و اقليم، همسايگي ها، هماهنگي با سيستمهاي غير فعال خورشيدي، اندازه ها، جهت ها، زاويه ها، و مواردي ديگر توجه ميشود، فتوولتائيکها نيز در مقام عناصر ساختماني با اين مسائل مرتبط هستند. از اين رو، در طراحي و ترکيب فتوولتائيکها با ساختمان نيز بايد به تمامي مواردي که يک طراح معمار در طول فرايند طراحي با عوامل مختلف پشت سر مي نهد، توجه شود.
هدف از اين مقاله، بيان شيوههاي لازم براي طراحي ساختمانهاي يکپارچه با فتوولتائيک و توجه به فتوولتائيکها، از ابتداي فرايند طراحي، به عنوان جزء لاينفک ساختمان است.
فهرست مطالب:
چکيده
پرسشهاي تحقيق
شيوه هاي طراحي سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان
1- تعيين جهت و شيب بهينه پنلهاي فتوولتائيک
2- تأثير سايه‌ اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک
2ـ1‌ سايهاندازي خود ساختمان، همسايگي ها، و موانع
2ـ2 سايه اندازي درختان
3.2 سايه اندازي آسمان ابري
2ـ4 سايه اندازي آلودگيها
3 - هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک با سيستمهاي غير فعال خورشيدي در ساختمان بي‌آي‌پي‌وي
4- تهويه سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان
5- شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان
5ـ1‌ سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام
2-5 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با  پنجره هاي سقفي و آتريومها
5ـ3 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما
4-5 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان
6-  تأثير فرم پالن ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک
7- تأثير شيب ديوار نماي ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک
8- تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان
9- هماهنگي ميان معمار و ديگر مهندسان دستاندرکار طرح ساختمان بي‌‌آي‌پي‌وي
نتيجه
کتابنامه (منابع و ماخذ)


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34