پروژه بررسي تاثير عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در ايران

پروژه بررسي تاثير عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در ايران


پروژه-بررسي-تاثير-عوامل-موثر-بر-استقرار-تجارت-الکترونيک-در-ايران
پروژه بررسي تاثير عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در ايران
فرمت فايل دانلودي: .rar
فرمت فايل اصلي: doc
تعداد صفحات: 144
حجم فايل: 277
قيمت: : 27000 تومان

بخشي از متن:
چکيده:
تجارت به عنوان يكي از اركان تمدن بشري، هم گام با پيشرفت و تحولات ايجاد شده در جامعه، تغيير كرده و شكلي نو به خود مي گيرد. در عصر حاضر با توجه به انفجار اطلاعات و استفاده روز افزون از كامپيوتر و اينترنت، تجارت الكترونيك از جايگاه خاصي برخوردار شده است. هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر استقرار تجارت الكترونيك در در ايران مي باشد . جامعه آماري اين تحقيق کليه کارشناسان و صاحبنظران اين حوزه مي باشد . نمونه آماري اين تحقيق 81 نفر مي باشند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها  پرسشنامه مي باشد که روايي آن از نظر استاد راهنما و مشاور تاييد شد و پايايي ان به وسيله آلفاي کرونباخ محاسبه شد. فرضيه هاي تحقيق به وسيله آزمون ميانگين يک جامعه آماري  بررسي شد و اين نتيجه حاصل شد که عوامل فني و زير ساختي، عوامل انساني، عوامل فرهنگي و امنيت سيستم هاي اطلاعاتي در استقرار تجارت الکترونيک در ايران بسيار موثر مي باشند .
کليد واژه ها: تجارت الکترونيک، عوامل فني و زير ساختي، عوامل انساني، عوامل فرهنگي، امنيت سيستم هاي اطلاعاتي
فهرست مطالب:
چکيده:
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- بيان مسئله    
1-2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق    
1-3- اهداف تحقيق    
1-4- سئوالات تحقيق    
1-5- فرضيه هاي تحقيق    
1-6- مدل مفهومي تحقيق    
1-7- قلمرو تحقيق    
1-7-1- قلمرو موضوعي    
1-7-2- قلمرو مکاني    
1-7-3- قلمرو زماني    
1-8- تعريف مفهومي و عملياتي متغير هاي تحقيق    
فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
2-1-  تعريف تجارت الکترونيک    
2-2-  تعاريف تجارت الکترونيک از ديدگاههاي مختلف    
2-3-  تعريف اينترنت    
2-4- تاريخچه تجارت الکترونيک    
2- 5- بلوغ تجارت الکترونيک    
2-6 - چارچوب تجارت الکترونيکي    
7-2- تجارت الکترونيک در برابر تجارت سنتي    
2-8- طبقه بندي تجارت الکترونيکي از ديدگاه هاي متفاوت    
1-8-1-1- تجارت بنگاه با بنگاه (B2B)     
2-8-1-2-  تجارت بنگاه با مشتري ( B2C)    
2-8-1-3-  بنگاه به بنگاه به مشتري (B2B2C)    
2-8-1-4- تجارت مشتري با مشتري (C2C)    
2-8-1-5- تجارت مشتري با بنگاه (C2B)    
2-8-1-6- تجارت نظير به نظير ( P2P)    
2-8-1-7 - تجارت موبايل    
2-8-1-8 - تجارت الکترونيکي درون سازماني    
2-8-1-9- تجارت الکترونيکي بنگاه به کارکنان    
2-8-1-11- تجارت الکترونيکي غيرکسب وکاري    
2-8-1-12-  آموزش الکترونيکي    
2-8-1-13 - بازار به بازار    
2-8-1-14-  دولت الکترونيکي    
2-8-2- طبقه بندي تجارت الکترونيکي با توجه به ماهيت برنامه هاي کاربردي    
2-8-2-1- بازارهاي الکترونيکي    
2-8-2-2- سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني (IOS)    
2-9 - مزاياي تجارت الکترونيک    
2-9-1-  مزايا براي سازمان ها    
2-9-2-  مزايا براي مشتريان    
2-9-3-  مزايا براي جامعه    
2-10- محدوديتها و موانع تجارت الکترونيکي    
2-10-1- محدوديت هاي فني تجارت الکترونيکي    
2-10-2- محدوديت هاي غيرفني تجارت الکترونيکي    
2-11 - نگاهي به تجارت الکترونيکدر جهان و ايران    
2-11-2- تجارت الکترونيک در ايران    
2-12- تجارت الکترونيکي از ديدگاه داخلي    
2-13- موانع توسعه تجارت الکترونيک در ايران    
2-14- عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران    
2-15- عوامل محرك تجارت الکترونيکي    
2-15-1- انقلاب ديجيتالي    
2-15-3- فشارهاي کسب وکار    
2-15-4- پاسخ سازماني    
2-16- تأثيرات تجارت الکترونيکي    
2-16-1- بهبود بازاريابي مستقيم    
2-16-3- تعريف مجدد رسالت سازمان    
2-17- ابزارهاي تجارت الکترونيک    
2-18-  پيش نيازهاي برون زاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الکترونيک    
2-19- پيش نيازهاي درونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الکترونيک    
2-20-  بررسي مدلهاي بکار رفته در پذيرش و استقرار تجارت الکترونيک    
2-20-2- مدل پايه اي موانع اتخاذ تجارت الکترونيکي    
2-30-3-مدل جامع پياده سازي و توسعه تجارت الکترونيکي    
2-20-4- مدل مفهومي عوامل مؤثر بر بکارگيري تجارت الکترونيک    
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه    
3-1- روش‌شناسي تحقيق    
3-2- جامعه آماري    
3-3- نمونه آماري    
3-4- روش نمونه گيري    
3-5- روش جمعآوري داده ها    
3-6- ابزار گردآوري داده ها    
3-7- روايي و پايايي پرسشنامه    
3-7-1- روايي    
3-7-2-پايايي    
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    
3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق    
3-9-1-آمار توصيفي    
3-9-2-آمار استنباطي 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه    
4-1- يافته‏ هاي توصيفي    
4-2- آمار استنباطي    
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)    
4-2-2- آزمون ميانگين  يک جامعه    
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
5-1- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون ميانگين يک جامعه آماري    
5-2- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون    
5-3- ارائه پيشنهادات    
5-3-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق    
5-3-2- پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي    
5-4- محدوديتهاي تحقيق    
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34