بررسي نوسانات ولتاژدر شبکه هاي برق

بررسي نوسانات ولتاژدر شبکه هاي برق


بررسي-نوسانات-ولتاژدر-شبکه-هاي-برق
بررسي نوسانات ولتاژدر شبکه هاي برق
فرمت فايل دانلودي: .pdf
فرمت فايل اصلي: pdf
تعداد صفحات: 119
حجم فايل: 4526
قيمت: 6200 تومان

بخشي از متن:
بحث نوسانات ولتاژو تاثييرات موقتي آن روي سيستم برق شايد در ابتدا به علت موقتي بودن اين اثرات از اهميت زيادي برخوردار نباشد ولي با دقت در اين موضوع كه اين نوسانات با عبور از روي شبكه برق و گذر كردن از روي تجهيزات و وسايل حساس برقي و با توجه به دامنه بالاي اين اثر مي تواند صدمات جبران ناپذيري به تجهيزات وارد كرده و باعث مي گردد اهميت اين موضوع دو صد چندان گردد و حتي مي تواند باعث ناپايداري خط عبوري انرژي گشته و صدمات جبران ناپذيري ايجاد كند . بنابراين بحث در مورد عوامل ايجاد كننده و تاثير گذار بر اين موضوع ايجاد راهكاري مناسب براي كم كردن اثرات نامطلوب اين موضوع و حدالامكان حذف كردن آن مي تواند كمك قابل توجهي به صنعت انتقال و توزيع برق داشته باشد و كمك شاياني به پايداري هر چه بيشتر سيستم انتقال نمايد.
اما اكنون بايد ببينيم چه عواملي ايجاد كننده ي اين اثر نامطلوب مي تواند باشد اگر از خود بارهاي الكتريكي بحث را شروع كنيم مي بينيم كه بارها نيز مي تواند به عنوان يك عامل تاثير گذار در اين موضوع باشند بارهايي نظير كوره هاي الكتريكي موتورهاي الكتريكي و دستگاههاي جوش سهم به سزاييدر اين مطلب دارند و پديده هايي نظير flicker ولتاژ نيز مسئله با اهميتي است كه در جاي خود به بررسي آنها مي پردازيم . در ابتداي تبديل شدن اختراع برق بعنوان يك صنعت همه گير از آن بيشتر براي مصارف خانگي استفاده مي گردد كه اين مسائل از اهميت چندان زيادي برخوردار نبود ليكن با استفاده روز از فزون اين پديده جديد انرژي در صنعت اين مسائل اهميت خود را بخوبي نشان داد . البته بايد توجه داشت اين موضوع با افت ولتاژ دائمي در طول يك خط انتقال برق كاملا متفاوت مي باشد.
1- نوسانات ناشي از راه اندازي تجهيزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتياج به مصرف بالايي دارند .
2- يكي ديگر از مسائل با اهميت كه باعث بوجود آمدن بحث پيچيده و با اهميت حفاظت در شبك هاي مختلف مي گردد بحث تغييرات ولتاژ ناشي از خطاهاي گذرا در شبكه .
فصل 1- نوسانات ولتاژوتاثيرات موقتي
1-1- مقدمه
1-2- نوسانات ولتاژناشي از بارهاي مختلف
1-3- روشهاي جبران وتصحيح فليكر
1-4- اضافه ولتاژهاي ناشي ازكليدزني
1-5- اضافه ولتاژ
1-5-1- مكانيزم انتقال الكترواستاتيكي موج ضربه
1-5-2- مکانيزم الکترومغناطيسي انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانويه
فصل 2- وسايل حفاظتي براي انواع سيستمهاي برق 20
2-1- چکيده فصل
2-2- هدف فصل
2-3- فيوز
2-3-1- فيوزهاي قدرت
2-3-2- MOTOR CONTROLLER
2-3-3- محدوده جريان فيوزها
2-3-4- Seleetive coordination
2-3-5- Seleetive coordination fuses
2-3-6- دستگاه مکمل اضافه جريان
2-4- انواع فيوزها
2-4-1- کليدحفاظت از جان يا کليد (f1)
2-4-2- کليدهاي قطع کننده محافظ موتور 30
2-4-3- کليدهاي قطع کننده محافظ موتورنوعPKZM0 31
2-4-4- قطع کننده هاي حفاظت–ترانسفورمرمحدودکننده
2-4-5- کليدهايCL- PKZ0
2-4-6- کليدهاي قطع کننده (کليدهاياصلي ) 33
2-5- دستگاه رهاکننده شائت (F3) A (SHUNT RELEASE )
2-6- دستگاه ولتاژ پايين با همراه تاخيرزمانيuv(f4)off
2-7- تاثيرعوامل مخرب برعملکرد فيوزها
2-8- پديده برش جريان درکليدهاي نوع هواي فشرده
2-9- استفاده از تجهيزات قطع و وصل جريانهاي بار در مدارهاي خاص
2-10- هماهنگي فيوزهاي قدرت و رله اضافه جريان
2-11- هماهنگي فيوز با رله هاي جريان زياد زمان ثابت (DTOC)
2-12- هماهنگي فيوز با رله هاي جريان زياد معكوس (IDMT)
2-13- هماهنگي فيوز با واحد لحظهاي رله هاي جريان زياد
2-14- هماهنگي با ريكلوزرها
2-15- جمع بندي
فصل 3- خطوط انتقال با ماكزيمم بار
3-1- مقدمه
3-2- ايمني و انتخابي بودن و عملكرد سريع
3-3- خطاهاي اتصال كوتاه
3-4- انواع رله هاي حفاظتي
3-4-1- رله هاي اضافه جريان
3-4-2- حفاظت ديستانس
فصل4- بررسي خطرات الكتريكي
4-1- چكيده
4-2- مقدمه
4-3- آشنايي با جريانهاي خطا
4-4- ولتاژ القايي
4-5- القاء خازني
4-6- فلوي مغناطيسي القايي
4-7- ولتاژهاي القايي ناشي از رعدوبرق
4-8- روشهاي ايجاد سيستم زمين حفاظتي
4-9- سيستم زمين حفاظتي تکفاز يا سه فاز
4-9-1- اتصالات و بانداژها
4-10- نتيجه
فصل 5- حفاظت بهينه هوشمنداضافه جريان درسيستمهاي قدرت
5-1- مقدمه
5-2- سيستمهاي خيره در حفاظت شبکه هاي قدرت
5-3- معادلات هماهنگي بهينه رله هاي جريان زياد
5-3-1- روش پيشنهادي
5-4- اجزاي سيستم خيره
5-4-1- پايگاه اطلاعات
5-4-2- قوانين خبره مرتبط با نوع رله
5-5- نتايج
فصل6- بررسي نقش رله اتصال مجدد در شبکه هاي توزيع
6-1- مقدمه
6-2- عوامل موثر در ايجاد عيوب گذار
6-3- بررسي فني عملكرد رله اتصال مجدد
6-4- دوره زماني استفاده از رله اتصال مجدد
6-5- انتخاب كليدها جهت استفاده از رله
6-6- بررسي اقتصادي استفاده ازرله اتصال مجدد
6-7- نتيجه
فصل7- بررسي قطع شدگي فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها
7-1- مقدمه
7-2- قطعي فاز در موتورهاي اندوکسيوني
7-2-1- بررسي حالت تکفازه شدن موتورهادر وضعيتهاي مختلف
7-3- مقايسه قطع شدن فاز در موتورهاي با رتور سيم پيچي شده و قفسها 101
7-4- روشهاي مختلف حفاظت
7-4-1- رله تعادل فازها Phase blanc relay
7-4-2- رله مولفه منفي جريان زياد لحظهايinstantaonus neqative sequencc over current
7-4-3- رله جريان زيادovcr current relay with the delay 102
7-4-4- رله حرارتيthermal relay
7-4-5- رله ولتاژ فازهاي معکوسReverse phase vol taqe relay 103
7-4-6- رله قطعي فازphase failure relay
7-4-7- نتيجه
فصل 8- ارزيابي حفاظت خازنهاي قدرت و بررسي علل انفجار بانکهاي خازني 106
8-1- مقدمه
8-2- تحول در ساختار خازنها
8-2-1- طريقه و عوامل موثر در از کار انداخن سيستمهاي عايق
8-2-2- طريقه به کار افتادن عايقPAPER – FILM
8-3- طريقه از کارافتادن خازن
8-4- نتيجه
فصل9- محاسبات هماهنگي رله ها
9-1- خلاصه فصل
9-2- مقدمه
9-3- طرح مسئله
9-4- راه حل پيشنهادي
9-5- روش محاسباتي تنظيم رله هاي جرياني
9-6- مزايا و معايب روش پيشنهادي
9-7- نتيجه گيري
فصل 10- روش صحيح تنظيم رله هاي جرياني در شبكه توزيع
10-1- مقدمه
10-2- راه حل پيشنهادي
10-3- روش محاسباتي تنظيم رله هاي جرياني
10-4- مزايا و معايب روش پيشنهادي
10-5- نتيجه گيري
فصل 11- هماهنگي رله هاي جريان زياد باروشهاي بهينه سازي.
11-1- مقدمه
11-2- الگوريتم ژنتيك
11-3- تابع هدف
11-4- هماهنگي رله هاي جريان زياد با استفاده ازSWARM
11-5- يك طرح تطبيقي حفاظتي براي حفاظت بهينه رله هاي جريان
11-6- هماهنگ سازي بهينه رله هاي جريان
11-7- هماهنگي رله هاي جريان زياد با روش برنامه ريزي تكميلي
11-8- خلاصه
11-9- مشخصات رله اضافه جريان
11-10- گسسته يا پيوسته بودنTSM
11-11- اطلاعات الگوريتم ژنتيک:
11-12- بررسي نتايج
منابع و مراجع


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34