تحقيق ارائه مدل يکپارچه براي مديريت فرآيند کسب و کار با رويکرد م

تحقيق ارائه مدل يکپارچه براي مديريت فرآيند کسب و کار با رويکرد م


تحقيق-ارائه-مدل-يکپارچه-براي-مديريت-فرآيند-کسب-و-کار-با-رويکرد-معماري-سرويس‌-گرا
تحقيق ارائه مدل يکپارچه براي مديريت فرآيند کسب و کار با رويکرد معماري سرويس‌ گرا
فرمت فايل دانلودي: .zip
فرمت فايل اصلي: doc
تعداد صفحات: 179
حجم فايل: 5751 کيلوبايت
قيمت: 9500 تومان

دانلود پايان نامه با موضوع ارائه مدل يکپارچه براي مديريت فرآيند کسب و کار با رويکرد معماري سرويس‌ گرا،


در قالب word و در 179 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
مقدمه 

فصل اول:
تعريف معماري سرويس گرا 

مفاهيم اصلي در معماري سرويس گرا 
اصطلاحات رايج در معماري سرويس گرا 
فراهم کننده سرويس 
درخواست کننده سرويس 
موقعيت ياب سرويس 
واسط سرويس 
هم نواسازي و هم خواني 
UDDI 
WSDL 
SOAP 
يکپارچه سازي سيستم هاي سازمان و تعامل پذيري بين سازماني به کمک معماري سرويس گرا
الف- يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي 
ب- يکپارچگي اتوماسيون فرايندها سازمان در قالب هم نواسازي 
ج- تعامل پذيري بين سازماني .
چرخه حيات معماري سرويس گرا 
مرحله مدل سازي 
مرحله مونتاژ 
مرحله استقرار
مرحله مديريت 
مرحله حاکميت و پردازش ها 
خصوصيات اساسي جهت استفاده بهينه از سرويس ها و فوايد وضرورت معماري سرويس گرا
قابليت استفاده مجدد 
اتصال سست سرويس ها 
پنهان سازي پياده سازي داخلي 
قابليت ترکيب پذيري 
خودمختاري سرويس ها 
قابليت شناسايي و کشف 
مزاياي معماري سرويس گرا از نگاه کسب و کار 
مزاياي معماري سرويس گرا از نگاه فناوري اطلاعات 
مديريت فرايند کسب و کار 
نگاهي به مديريت فرايند کسب و کار 
فرايندهاي فردي 
فرايندهاي فردي نيمه ساخت يافته 
فرايندهاي سيستمي ساختارمند 
فرايندهاي تثبيت شده 
چرخه حيات مديريت فرايند کسب و کار 
مرحله طراحي و مدلسازي 
مرحله پياده سازي و استقرار 
مرحله ارزيابي و مديريت 
مرحله بهبود و توسعه 
سيستم مديريت فرايند کسب و کار BPMS 
خلاصه 
فصل دوم:

بررسي نظريه هاي مختلف در زمينه ادغام BPM و SOA 

مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس گرا مکمل يکديگرند 
معرفي چند متدولوژي معماري سرويس گرا و  مديريت فرايند کسب و کار 
متدولوژي SOAD (IBM Service Oriented Analysis and Design) 
تشريح فرايند SOAD 
گام 1-  شناسايي و تعريف سرويس ها 
گام 2-  طبقه بندي و ترکيب سرويس ها 
گام 3- مدل کردن جنبه هاي سرويس ها 
متدولوژي SOMA  (IBM Service Oriented Modeling and Architecture) 
لايه سيستم هاي عملياتي (Operational System) 
لايه مولفه هاي سازماني (Enterprise Components Layer) 
لايه سرويس (service Layer) 
لايه فرايند حرفه  (Business Process Composition or Choreograph Layer) 
لايه نمايش (Access or Presentation Layer) 
لايه جامعيت (Integration Layer) ..لايه کيفيت خدمات (QoS Layer) 
تشريح فرايند SOMA 
فاز مدلسازي کسب و کار و دگرگوني  (Business Modeling and Transformation Phase) 
فاز مديريت راه حل ها (Solutions Management Phase) 
فاز شناسايي سرويس ها ( Service Identification Phase) 
فاز تعريف سرويس ها (Service Realization Phase) 
فاز پياده سازي، استقرار ، نظارت و نگهداري سرويس ها (Implementation and Deployment Monitoring and Management Phase 
ساير متدولوژي ها سرويس گرا 
متدولوژي SOAF (Service Oriented Architecture Framework ) 
متدولوژي RQ ( SOA Repeatable Quality) 
متدولوژي Steve Jones Service Architecture 
متدولوژي Papazoglou ..
متدولوژي BPMN to BPEL 
معرفي چهارچوب ها، استراتژي ها ، تکنولوژي ها و پلتفرم ها در زمينه ترکيب  مديريت فرايند کسب و کار  و  معماري سرويس گرا 
استراتژي و پلتفرم CA 
رويکرد توسعه محرک مدل SOA 
معرفيTele logic بعنوان ناشر Tau3.0 براي توسعه محرک مدل  معماري سرويس گرا 
معرفي Men Dix 
پلتفرم Virtual Machine Semantion SOA 
سند اطلاعاتي فرايند همکاري CPID 
SOA-CS 
Federation Server 1.1 
Semantion Federation Manager 1.1 
Semantion Registry and Repository 3.1 
Collaborative Process Flow Controller 1.1 
Process Flow Manager 1.1 
Event Manager Activity Manager 1.1 
Decision Manager 1.1 
(SSF 1.0)Semantion SOA Framework 
سازنده مدل فرايند کسب و کار eClarus براي معماران SOA 
امکانات و قابليت هاي کليدي eClarus 
مدل چهار قلوي معماري سرويس گراي Agile Path 
پلتفرم IDS Scheer "s ARIS 
رويکرد مدلسازي يکپارچه RDF 
سامانه هاي يکپارچه مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس گرا 
سامانه يکپارچه Oracle 
سامانه  معماري سرويس گراي Oracle .
سامانه مديريت فرايند کسب و کار Oracle 
سامانه تحليل فرايند کسب و کار Oracle 
مانيتورينگ فعاليت کسب و کار Oracle 
مدير فرايندBPEL  Oracle 
سامانه يکپارچه IBM Web Sphere 
IBM Web Sphere Business Modeler v6.0 
Web Sphere Business Monitor v6.0 
Web Sphere Integration Developer v 6.0 
Web Sphere Process Server v6.0 
سامانه يکپارچه مايکروسافت 
سرويس دهنده تعاملي 
سرويس دهنده فرايند 
مدل توسعه 
Office Share Point Server 2007 
Biz Talk Server 2006 
الف- يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي 
ب . اتوماسيون فرايندهاي سازمان در قالب هم نواسازي 
ج- تعامل پذيري بين سازماني 
خلاصه 
فصل سوم:

هدف از حرکت به سوي معماري يا مدل پيشنهادي 

معرفي معماري يا مدل پيشنهادي 
معرفي چرخه عمر معماري يا مدل پيشنهادي 
معرفي لايه هاي معماري يا مدل پيشنهادي 
شرح کامل فازهاي معماري يا مدل پيشنهادي 
فازهاي تعريف و شبيه سازي معماري فرايند کسب و کار گرا 
گام هاي دخيل از ديدگاه مديريت فرايند کسب و کار 
مدلسازي سنجش هاي کسب و کار 
گام هاي دخيل از ديدگاه معماري سرويس گرا 
طراحي سرويس گرايي
فاز اجراي معماري فرايند کسب و کار گرا 
فازهاي پايش و بهينه سازي معماري فرايند کسب و کارگرا 
گام پايش و بهبود فرايندهاي کسب و کار از ديدگاه مديريت فرايند کسب و کار 
گام مديريت و انتشار و ديده باني سرويس ها از ديدگاه معماري سرويس گرا 
کاربرد معماري محرک مدل د راين معماري يا مدل پيشنهادي 
طبقه بندي لايه هاي معماري پيشنهادي درون MDA 


خلاصه فصل چهارم:
حوزه مطالعه موردي 
مقدمه اي بر پلتفرم ARIS 
چرخه عمر پلتفرم ARIS 
ويژگي هاي چارچوب پلتفرم ARIS 
مجموعه محصولات پلتفرم ARIS 
فرايندهاي کسب و کار بازاريابي 
مدل هاي مفصل شده 
نظر اجمالي مدل ها 
فرايندهاي کسب و کار برنامه ريزي توليد و برنامه ريزي تهيه 
برنامه ريزي محرک مصرف 
برنامه ريزي مبتني بر بازار 
فرايندهاي کسب و کار فروش 
ارزيابي تحليل و آناليز مدل هاي فرايند کسب و کار 
خلاصه 
فصل پنجم: 
نتيجه‌گيري
خلاصه تحقيق 
نتايج تحقيق 
محدوديت در زواياي پوشش داده نشده .
اقدامات آتي 
منابع 
چکيده پايان نامه:
سازمان‌هاي تجاري براساس اهداف خود، بر پايه مجموعه‌اي از فرآيندهاي کسب و کار شکل مي‌گيرند. اما اين فرآيندها به مرور زمان و با رشد سازمان پيچيده‌تر مي‌شوند، در نتيجه مديريت فرآيندها و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها به فناوري‌هاي ويژه‌اي نياز دارند. مديريت فرآيند کسب و کار از موضوعاتي است که به کمک متدها و روش‌هاي متنوع، امکان مديريت بر فرآيندها و عملکرد سازمان را به بهترين نحو ممکن فراهم مي‌سازد. شناخت فرآيند و طراحي آن بر پايه نيازمندي‌ها، مدلسازي فرايند و در نهايت پياده‌سازي يک سيستم اطلاعاتي براي کنترل و مکانيزه نمودن فرايند امر ضروري است. در بسياري از سيستم‌ها، پياده‌سازي فرايندها در قالب سرويس‌هايي در نظر گرفته مي‌شوند که تحت پوشش معماري سرويس‌گرا قرار گيرند لذا ما در اينجا معماري سرويس‌گرا را به عنوان چارچوب استاندارد که سرويس‌ها در آن ساخته، استقرار و مديريت مي‌شوند و هدفش افزايش چابکي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در جهت واکنش سريع به تغييرات نيازمندي‌هاي کسب و کار مي‌باشد، مي‌دانيم و نيز آن را به عنوان يک پل ارتباطي بين کسب و کار و فناوري فرض مي‌کنيم که به کمک مجموعه‌اي از سرويس‌هاي مبتني بر فناوري مشخص مي‌گردند.
با توجه به ماهيت مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا که هر دو رويکردي کسب و کار با ديد فناوري دارند مي‌توانند مکمل يکديگر باشند زيرا مديريت فرايند کسب و کار درک عميقي از فرايندها را ايجاد مي‌کند و تشخيص چه اجزايي از برنامه‌هاي کاربردي در مهندسي مجدد مي‌توانند در معماري سرويس‌گرا قرار گيرند را به عهده دارد. همچنين تکنولوژي‌هاي مطرح در مديريت فرايند کسب و کار مي‌توانند هماهنگ‌سازي اجراي فرايندها را از طريق سرويس‌هاي معماري سرويس‌گرا انجام دهند.
البته از سوي ديگر،‌فشارهاي هزينه و رقابت بين سازماني باعث شده است که سازمان‌ها به سمت ايجاد مديريت فرايندهاي کسب و کار ساده و سازگار با توان بالا حرکت کنند. لذا فرايندهاي سازماني به منظور توسعه و به جاي کاغذبازي به سوي راه‌حل‌هاي يکپارچه جامع که عمليات مدلسازي، شبيه‌سازي، پايش و طراحي مجدد فرايندها را انجام مي‌دهند، در حال حرکت هستند و لازمه عملياتي شدن اين فرايندها، برنامه‌هاي کاربردي با ماهيت سرويس‌گرا مي‌باشند. معماري سرويس‌گرا و مديريت فرايند کسب و کار مي‌توانند مستقل از يکديگر باشند اما با تعاريف فوق، اين دو مکمل و تغذيه‌کننده يکديگرند تا نتايج بهتري از مزاياي آن دو گرفته شود. زيرا اگر معماري سرويس‌گرا به تنهايي در سازمان تجاري به کار گرفته شود آنگاه سرويس‌هايش توانايي بهبود و بهينه‌سازي دائمي نيازهاي آن سازمان را نخواهند داشت بدين منظور مديريت فرايند کسب و کار به دليل اهميتش مي‌تواند فرايندهاي کسب و کار را بهبود دهد تا اين امر موجب تسهيل بهينه‌سازي سرويس‌ها گردد. اگر مديريت فرايند کسب و کار در سازمان به تنهايي به کار گرفته شود نمي‌توان سازمان را توسعه داد زيرا معماري سرويس‌گرا پياده‌سازي فرايندهاي طراحي شده را در سطح سازمان ساده مي‌نمايد و نقش حياتي را در سازمان تجاري مي‌تواند بازي کند. پس اين دو، دو طرف سکه هستند که در يک سمت معماري سرويس‌گرا مسير را براي رشد مديريت فرايند کسب و کار هموار و در سمت ديگر مديريت فرايند کسب و کار راه را براي رشد معماري سرويس‌گرا باز مي‌کند.
در اين تحقيق از چرخه عمر معماري سرويس‌گرا و مديريت فرايند کسب و کار و لايه‌هاي درگير ارتباطي آنان براي ارائه يک مدل يکپارچه استفاده مي‌شود. نتايج اين رهيافت مي‌تواند بر مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا اثرگذار باشد و قابليت‌هاي اين دو را شفاف‌تر نمايد و جهتي را براي ايجاد سامانه‌هاي مديريت فرايند کسب و کار با ايده سرويس‌گرا گشايش دهد. براي ارائه اين مدل يکپارچه ابزارها، پلتفرم‌ها،‌ متدولوژي‌هاي مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس براي ارزيابي مدل يکپارچه يک مطالعه موردي را در نظر مي‌گيريم.

دانلود فايل


پرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34